معارفه معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت فولاد ارس

به گزارش روابط عمومی  فولاد ارس : صبح روز یکشنبه به مورخه 1401/08/22 در سالن کنفرانس دفتر مرکزی فولاد ارس و با حضور هیئت رئیسه و مدیران مجموعه، معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ فولاد ارس معارفه شد.

جناب آقای دکتر جلیلوند با حکم هیئت رئیسه به عنوان معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت فولاد ارس معارفه گردیدند.

AzarAbadegan-Admin